Code Banken - april 2010

In 2009 is Achmea Bank gestart met de voorbereidingen om de Code Banken te implementeren. Uitgangspunt is hierbij om de aan de Code ten grondslag liggende principes integraal te implementeren voor zover deze al niet waren geïncorporeerd in de beleidsuitgangspunten van de bank.

Het belangrijkste uitgangspunt van de Code – het centraal stellen van de klant – is in de strategie van Achmea Bank verankerd in lijn van het gewaagde strategische doel van moederbedrijf Achmea om te worden gepercipieerd als ‘De meest vertrouwde verzekeraar’ in Nederland.De directieleden hebben de bankiersverklaring ondertekend en in 2010 wordt een programma voor permanente educatie voor directie- en RvC-leden ingericht conform de uitgangspunten van de Code Banken.

De principes van beheerst beloningsbeleid waren reeds geïmplementeerd. Ter borging worden het directie reglement en het raad van commissarissen reglement aangepast. Ten aanzien het beheers- en controle systeem hanteert Achmea Bank het zogenaamde ‘three lines of defense’ beginsel. De directie is eindverantwoordelijk. Binnen de eerste lijn wordt de kwaliteit van de risicobeheersing van bedrijfsprocessen op key risico’s geborgd in termen van tijdigheid, juistheid en volledigheid. Alle belangrijke financiële en niet-financiële informatie is hierdoor bij de directie bekend. Dit geldt met name ook voor het proces van financiële verslaglegging. In 2009 heeft het interne project ‘Bank in Control’, gerichte op de invoering van een efficiënte en effectieve interne beheersorganisatie, hieraan nog eens een extra kwaliteitsverhogende bijdrage geleverd.

De uitgangspunten omtrent risicobeheersing en audit uit de Code Banken worden hierbij door Achmea Bank nadrukkelijk gevolgd. Volgend jaar zal Achmea Bank conform de Code Banken gedetailleerd aangeven op welke wijze zij de Code naleeft.