Privacy

Achmea Bank is onderdeel van Achmea, een van de grootste financiële dienstverleners in Nederland. In de huidige samenleving vallen allerlei zekerheden weg, maar ontstaan ook nieuwe kansen en mogelijkheden. En daarin maakt u uw eigen keuzes. Keuzes die u helpen in uw individuele ontplooiing en bij het realiseren van uw wensen en idealen. U zoekt daarbij samenwerking met deskundige partijen, die oplossingen bieden waarop u kunt vertrouwen. Onderdeel van dit vertrouwen is het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Achmea staat hier vierkant achter.

Achmea Holding N.V. is er verantwoordelijk voor dat alle Achmea-bedrijven voldoen aan de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Uiteraard handelt ook Achmea Bank geheel volgens de eisen van de WBP en zijn onze gegevensverwerkingen aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens.*

Verder volgen de bedrijven binnen Achmea de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen, die door het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Banken is opgesteld en sinds 3 februari 2003 van kracht is en te vinden is op: www.nvb.nl (klik vervolgens op Publicaties, Folders)

Met uw gegevens kunnen wij onze dienstverlening aan u verder verbeteren
Bij de aanvraag van een verzekering of financiële dienst vragen wij u om persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor het accepteren van uw aanvraag, voor het uitvoeren van een overeenkomst en ten behoeve van preventie. Ook kunnen wij deze gegevens gebruiken om u te informeren over producten en diensten. Als u geen prijs stelt op informatie over onze producten en diensten, kunt u ons dat laten weten. Wij blokkeren dan uw persoonsgegevens zodat u vanuit Achmea Retail Bank geen informatie over onze producten en diensten krijgt toegestuurd.

Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd
De bescherming van de privacy is belangrijk voor u en voor ons. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Daarom zijn onze systemen en programma's goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang hebben tot uw persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens
Sommige persoonsgegevens - bijvoorbeeld strafrechtelijke - worden extra zorgvuldig verwerkt. Hiervoor gelden dan ook bijzondere regels:

Voor risicobeoordeling kunnen wij vragen naar een eventueel strafrechtelijk verleden. Strafrechtelijke feiten van langer dan acht jaar geleden hoeven niet te worden gemeld.

Uw rechten
U kunt ons laten weten dat er geen persoonsgegevens van u mogen worden verwerkt in het kader van marketingactiviteiten. We zullen er dan voor zorgen dat wij u hiervoor niet meer benaderen. Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben juist zijn, dan kunt u daar navraag naar doen. Wij moeten u dan binnen vier weken een overzicht van uw gegevens leveren. U kunt zich in beide gevallen schriftelijk wenden tot:
Achmea Bank
Afdeling Relatiebeheer
Postbus 54
7300 AB Apeldoorn

Vragen
Hebt u een vraag over het privacystatement voor de Achmea privacymanager dan kunt u zich schriftelijk melden tot: Achmea Holding N.V., T.a.v. de Privacy Manager, Postbus 866, 3700 AW Zeist of u kunt hem een e-mail sturen.

Wijzigingen
De tekst van dit privacystatement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van bedrijfsactiviteiten.

Achmea behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Vanzelfsprekend zal Achmea waar nodig het privacystatement aanpassen aan wetswijzigingen en rechtspraak. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt. (V2004-01)

* Achmea heeft haar verwerkingen van persoonsgegevens gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens. Deze meldingen zijn opgenomen op de website van het CBP ( www.cbpweb.nl ).
De meldingen staan vermeld onder openbare registers/ register meldingen /zoeken/ naam = Achmea.

Versie 1.0
Januari 2009