Risk en compliance

Wij hechten zeer aan het vertrouwen van onze klanten. We gaan uiterst zorgvuldig om met onze verantwoordelijkheden. Vanuit klantbelang besteden wij veel zorg aan risicobeheersing en het voldoen aan wet- en regelgeving.

Wij zorgen voor transparante verantwoording over onze activiteiten, diensten en producten en onze financiële stabiliteit. Wij dragen er zorg voor dat onze medewerkers integer, deskundig en professioneel zijn, wij behandelen onze klanten en andere stakeholders met de juiste zorg.

Zorgplicht is verankerd in onze bedrijfsvoering
Achmea Bank bewaakt haar reputatie en integriteit door de toepasselijke wetten, regels en ethische normen na te leven. Compliance en risicomanagement zijn een essentieel onderdeel van Achmea Bank en sterk verankerd in onze bedrijfsvoering. Operational Risk en Compliance hebben een onafhankelijke positie binnen Achmea Bank. Ze bewaken voortdurend of onze dienstverlening past binnen dat wat Achmea Bank wil zijn; een betrouwbare bank die het vertrouwen verdient.

Beleid en regelingen

Algemene gedragscode Achmea
Achmea Bank kan alleen succesvol opereren als zij het vertrouwen geniet van haar stakeholders. In alles wat wij doen, wordt integriteit gezien als een belangrijke voorwaarde om dit vertrouwen duurzaam veilig te stellen. Achmea Bank streeft daarbij naar een open cultuur waarin het aangaan van de dialoog over integriteitsdilemma’s zonder terughoudendheid kan plaatsvinden.
De gedragscode beschrijft hoe we binnen Achmea omgaan met elkaar, bedrijfsinformatie en -middelen, de werkomgeving, belangenverstrengeling, incidenten en klachten. 

 Algemene gedragscode Achmea
 
Eed of belofte (de bankierseed)
De bankensector heeft de bankierseed geïntroduceerd om een cultuuromslag in de financiële sector teweeg te brengen. Onder andere op deze wijze wil de banksector bijdragen aan het herstel van het vertrouwen van consumenten en van de samenleving in de bancaire sector. Achmea Bank vindt het dan ook vanzelfsprekend dat al haar medewerkers de bankierseed afleggen én zich onderwerpen aan het bancaire tuchtrecht. 

 Eed of belofte
 
Insiderregeling Achmea
Deze gedragscode geldt voor alle medewerkers die beschikken of kunnen beschikken over koersgevoelige informatie (‘insiders’). De gedragscode geldt niet alleen voor personeelsleden van Achmea, maar ook voor externe collega’s met een tijdelijke dienstbetrekking.

 Insiderregeling Achmea

Klokkenluidersregeling
De klokkenluidersregeling beschrijft de gang van zaken die in werking treedt zodra een medewerker een eventueel gevoelig en vertrouwelijk incident meldt: meldingsprocedure, onderzoeksprocedure, geheimhouding en rechtsbescherming.

 Klokkeluidersregeling Achmea.pdf

Beloningsbeleid
Ons beloningsbeleid maakt onderdeel uit van het beloningsbeleid van Achmea. Jaarlijks maakt Achmea een remuneratierapport openbaar waarin een toelichting wordt gegeven op het beloningsbeleid inclusief geaggregeerde cijfermatige informatie. In dit rapport kunt u meer lezen over het beloningsbeleid van Achmea Bank. 

Remuneratierapport Achmea