Code Banken

De Code Banken is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en is op 1 januari 2010 in werking getreden. Via de Code Banken leggen banken verantwoording af over het zorgvuldig behandelen van hun klanten en het zorgdragen voor een evenwichtige afweging van de belangen van alle stakeholders. De Code Banken bevat principes voor de manier waarop Nederlandse banken moeten omgaan met bestuur, risicobeheer, audit en beloning.

Met ingang van 1 januari 2015 is de vernieuwde Code Banken in werking getreden, in samenhang met de introductie van een aanvullend Maatschappelijk Statuut. Bij de vernieuwing van de Code Banken is rekening gehouden met de aanbevelingen van de Monitoring Commissie Code Banken, het rapport van de Commissie Structuur Nederlandse Banken, de kabinetsvisie Nederlandse bankensector en de visie van de NVB. Met de vernieuwde Code Banken, het Maatschappelijk Statuut en de implementatie van de bankierseed benadrukken banken hun sociale rol en streven zij ernaar om aan de verwachtingen van de maatschappij te voldoen.

Achmea Bank hecht veel waarde aan de naleving van de principes die deze code bevat. De principes zijn belangrijk om het vertrouwen in het bankwezen te herstellen, stabiliteit te waarborgen en de belangen van alle betrokken partijen te beschermen. Herstel van vertrouwen vraagt om een duurzame benadering en voortdurende aandacht. Achmea Bank is zich ervan bewust dat toepassing van deze principes een continu proces is.


Verantwoordingsdocumenten

Achmea Bank past de Code Banken volledig toe. De Code draagt bij aan het vergroten van het bewustzijn van de rol van de Bank en haar verantwoordelijkheden in de maatschappij. Achmea Bank besteedt veel aandacht aan de Code in haar bedrijfsvoering, risicobeleid en in het contact met klanten en andere stakeholders. De publicaties over de naleving van de Code Banken door Achmea Bank kunnen hieronder gedownload worden.


 Toepassing Code Banken door Achmea Bank NV 2022
 Toepassing Code Banken door Achmea Bank NV 2021
 Toepassing Code Banken door Achmea Bank NV 2020