Compliance

Wij hechten zeer aan het vertrouwen van onze klanten. We gaan uiterst zorgvuldig om met onze verantwoordelijkheden. Vanuit klantbelang besteden wij veel zorg aan risicobeheersing en het voldoen aan wet- en regelgeving.Zorgplicht is verankerd in onze bedrijfsvoering

Achmea Bank bewaakt haar reputatie en integriteit door de wetten, regels en ethische normen die op de bank van toepassing zijn na te leven. Compliance en risicomanagement zijn een essentieel onderdeel van Achmea Bank en sterk verankerd in onze bedrijfsvoering. Risk en Compliance hebben een onafhankelijke positie binnen Achmea Bank.

Wij zorgen daarnaast voor transparante verantwoording over onze activiteiten, diensten en producten en onze financiële stabiliteit. Wij dragen er zorg voor dat onze medewerkers integer, deskundig en professioneel zijn. En wij behandelen onze klanten en andere stakeholders met de juiste zorg.


Beleid en regelingen

Hieronder staan de belangrijkste compliance regelingen van Achmea Bank weergegeven. Lees ook onze beleidsdocumenten die onderaan als PDF document zijn opgenomen.

Algemene gedragscode Achmea

Achmea Bank kan alleen succesvol opereren als zij het vertrouwen geniet van haar stakeholders. In alles wat wij doen, wordt integriteit gezien als een belangrijke voorwaarde om dit vertrouwen duurzaam veilig te stellen. Achmea Bank streeft daarbij naar een open cultuur waarin de dialoog over integriteitsdilemma’s zonder terughoudendheid kan plaatsvinden. De gedragscode beschrijft hoe we binnen Achmea omgaan met elkaar, bedrijfsinformatie en -middelen, de werkomgeving, belangenverstrengeling, incidenten en klachten.

Eed of belofte (de bankierseed)

De bankensector heeft de bankierseed geïntroduceerd om een cultuuromslag in de financiële sector teweeg te brengen. Zo wil de banksector bijdragen aan het herstel van het vertrouwen van consumenten en van de samenleving in de bancaire sector. Achmea Bank hecht veel waarde aan de dienstverlening aan klanten en in het bijzonder de zorgplicht die daarbij een belangrijke rol speelt. Achmea Bank vindt het dan ook vanzelfsprekend dat al haar medewerkers de bankierseed afleggen én zich onderwerpen aan het bancaire tuchtrecht. Alle nieuwe medewerkers leggen binnen 3 maanden na indiensttreding de eed of belofte af.

Insiderregeling Achmea

Deze gedragscode geldt voor alle medewerkers die beschikken of kunnen beschikken over koersgevoelige informatie (‘insiders’). De gedragscode geldt niet alleen voor personeelsleden van Achmea, maar ook voor externe collega’s met een tijdelijke dienstbetrekking.

Klokkenluidersregeling

De klokkenluidersregeling beschrijft de gang van zaken die in werking treedt zodra een medewerker een eventueel gevoelig en vertrouwelijk incident meldt: meldingsprocedure, onderzoeksprocedure, geheimhouding en rechtsbescherming.

Beloningsbeleid

Ons beloningsbeleid maakt onderdeel uit van het beloningsbeleid van Achmea. Jaarlijks maakt Achmea een remuneratierapport openbaar waarin een toelichting wordt gegeven op het beloningsbeleid inclusief geaggregeerde cijfermatige informatie. In dit rapport kunt u meer lezen over het beloningsbeleid van Achmea Bank.

Belangenconflictenbeleid

Een belangenconflict is een situatie waarin er tegengestelde belangen zijn. Als gevolg van deze tegengestelde belangen kan een van de partijen mogelijk voordeel behalen terwijl de andere partij mogelijk nadeel ondervindt. In dit beleid staat hoe Achmea Bank omgaat met (mogelijke) belangenconflicten. 

Welke tegengestelde belangen kennen we?
Van een (mogelijk) belangenconflict kan sprake kan zijn bijvoorbeeld tussen:

  • een belegger en de bank;
  • een belegger en een medewerker van de bank; 
  • beleggers onderling.

Belangenconflicten kunnen ontstaan omdat de belangen tegengesteld zijn maar ook omdat een partij over vertrouwelijke informatie beschikt en de andere partij niet. 

Als Achmea Bank:

  1. willen wij zoveel mogelijk belangenconflicten van te voren vaststellen;
  2. willen wij zoveel mogelijk belangenconflicten voorkomen;
  3. nemen wij maatregelen om negatieve gevolgen van belangenconflicten zoveel mogelijk te voorkomen;
  4. brengen wij u op de hoogte als een belangenconflict in een individueel geval onvermijdelijk is.

Meer hierover leest u in de onderstaande Samenvatting Beleid Belangenconflicten Achmea Bank.

Beleid Benchmark-verordening (BMR)

De verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende indices die worden gebruikt als benchmarks voor financiële overeenkomsten (de BMR), bevat bepaalde vereisten voor instellingen die benchmarks aanbieden, daaraan bijdragen of gebruiken (zoals gedefinieerd in de BMR). Onder toezicht staande entiteiten in de Europese Unie zijn verplicht de voor hun relevante verplichtingen uit de BMR na te leven. Achmea Bank is een onder toezicht staande entiteit in de zin van de BMR en valt dus onder (bepaalde) verplichtingen uit de BMR. 

Artikel 28 lid 2 van de BMR bepaalt onder andere dat wanneer onder toezicht staande entiteiten in de Europese Unie benchmarks gebruiken, ze een solide schriftelijk plan moeten opstellen en bijhouden, een zogenoemd Fallback Plan. In dit plan worden de maatregelen vermeld die zij nemen wanneer één of meer benchmarks, zoals Euribor, inhoudelijk worden gewijzigd of niet langer worden aangeboden. Waar mogelijk en passend, worden in die plannen één of meer alternatieve benchmarks genoemd die ter vervanging dienen van de benchmarks die niet meer worden aangeboden of kunnen worden gebruikt, zoals dat kan gebeuren met Euribor. Bij het aanwijzen van een alternatieve benchmark wordt waar mogelijk aangegeven waarom die benchmark een geschikt alternatief zou zijn. Achmea Bank heeft overeenkomstig deze vereisten een dergelijk plan en beleid opgesteld, dat op hoofdlijnen is weergegeven in de onderstaande PDF.


Downloads