Governance

Achmea Bank heeft een governance structuur die voldoet aan wet- en regelgeving en is afgestemd op de besturing van het Achmea concern. Er is een intern risico beheersingssysteem. De directie en de RvC zien toe op een correcte naleving hiervan.Evenwichtige bedrijfsvoering

Achmea Bank is zo georganiseerd dat goede directievoering en effectief toezicht zijn gegarandeerd.  Integriteit, transparantie en verantwoording zijn verankerd in onze corporate governance en bedrijfsactiviteiten. Hiermee zorgen we voor effectief risicobeheer, voldoen we aan alle relevante wet- en regelgeving en zijn we transparant naar stakeholders en marktpartijen.

Aandeelhouders- en juridische structuur

Achmea Bank is onderdeel van Achmea. Alle aandelen zijn daarom in handen van Achmea B.V. De aandeelhoudersstructuur kan als volgt worden weergegeven.

Achmea Bank is statutair gevestigd in Den Haag en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27154399. Ons kantoor is gevestigd in Tilburg.

Achmea Bank heeft een bankvergunning van De Nederlandsche Bank en is opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12000011. Met onze bankvergunning mogen wij financiële diensten aanbieden volgens de Wet op het Financieel Toezicht (WFT).

Achmea Bank N.V. is de rechtsopvolger van Achmea Hypotheekbank N.V., Achmea Retail Bank N.V. en van Levob Bank N.V.. De statuten van Achmea Bank N.V. zijn onderaan deze pagina te downloaden.


Toezichthouders

Achmea Bank staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). DNB is verantwoordelijk voor het ´prudentieel toezicht´, dat waakt over de gezondheid van financiële instellingen. De AFM is verantwoordelijk voor het gedragstoezicht van financiële instellingen.


Management structuur

Achmea Bank heeft een Directie en een Raad van Commissarissen. De Directie is verantwoordelijk voor de strategie, het beleid en de uitvoering daarvan. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de Directie en geeft advies.  De directie heeft een Reglement vastgesteld als aanvulling op de Statuten. In dit Reglement staan de verantwoordelijkheden en bevoegdheden beschreven.


Governance documenten