Onze samenwerkingen en ondertekeningen

Achmea heeft zich aangesloten bij een aantal (internationale) samenwerkingsverbanden die richtinggevend zijn voor de manier waarop we invulling willen geven aan ons ESG-beleid. Daarnaast laat Achmea ook haar commitment zien door een aantal initiatieven te ondertekenen. Als onderdeel van Achmea zijn onderstaande samenwerkingsverbanden en ondertekeningen ook voor Achmea Bank richtinggevend. 

 

Samenwerkingsverbanden

 

Carbon Disclosure Project (CDP)

CDP, voorheen bekend als het Carbon Disclosure Project, is een wereldwijde database met informatie over de impact van organisaties op het milieu, zoals de uitstoot van broeikasgassen, ontbossing en waterverbruik. Het doel van CDP is om de transparantie van milieu-impactgegevens te verbeteren en duurzaam ondernemen te ondersteunen door bedrijven te helpen bij het meten, volgen en verminderen van schade aan het milieu.

Partnership Carbon Accounting Financials (PCAF)

De doelstelling van PCAF is om via kennisuitwisseling een open-sourcemethodiek voor het meten van de CO2-voetafdruk van beleggingen en leningen te ontwikkelen en te verbeteren.

Climate Action 100+

Achmea heeft zich aangesloten bij het Climate Action 100+ -initiatief. Climate Action 100+ is een investeerdersinitiatief om ervoor te zorgen dat wereldwijd de grootste uitstoters van broeikasgassen de nodige maatregelen nemen tegen klimaatverandering.

Nederlandse Vereniging van Banken

Achmea Bank is lid van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De NVB is een belangenvereniging die circa 60 Nederlandse en buitenlandse banken die actief zijn in Nederland, verenigt. Voor de belangenbehartiging op Europees niveau is de NVB lid van de European Banking Federation (EBF). Samen werken we aan een welvarende, duurzame en inclusieve samenleving, waarbij we in verbinding staan met Europa en de rest van de wereld. 

Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO)

De VBDO is de vereniging van beleggers in Nederland die zich specifiek richt op een duurzame samenleving. Het doel is het behartigen van de belangen van institutionele en particuliere beleggers die wensen bij te dragen aan duurzame ontwikkeling.

Platform Living Wage Financials (PLWF)

Het PLWF is een samenwerking tussen financiële instellingen die de bedrijven waarin zij investeren aanmoedigen en monitoren om het niet betalen van een leefbaar loon in de wereldwijde toeleveringsketen binnen de kledingindustrie aan de kaak te stellen.

UNEP FI - Principles for Responsible Investment (PRI)

Achmea heeft zich aangesloten bij de Principles for Responsible Investment (PRI) van de Verenigde Naties (UNEP FI). PRI stimuleert het integreren van milieu-, sociale- en bestuurlijke criteria (ESG-criteria) in het beleggingsproces en het uitoefenen van verantwoord eigenaarschap via de aandelenportefeuille.
Hier vindt u de Principles for Responsible Investment (PRI).

Energy Efficiënt Mortgage Netherlands Hub (EEM NL Hub)

Achmea is sinds 2021 aangesloten bij de Energy Efficiënt Mortgage Netherlands Hub (EEM NL Hub). Dit is een samenwerkingsverband van onder meer hypotheekverstrekkers, investeerders en dienstverlenende instellingen uit de hypotheeksector. De EEM NL Hub is opgericht om regelgeving over duurzaamheid, zoals de EU Taxonomie en de doelen van het Parijs-akkoord, te interpreteren en toe te passen op de Nederlandse hypotheek en woningmarkt. De EEM NL Hub heeft daarom als doel een eenduidige standaard te ontwikkelen voor groene hypotheken.
 

Ondertekeningen

 

Paris Pledge for Action

Achmea heeft in 2015 de Paris Pledge for Action ondertekend. Hierin spraken de ondertekenaars hun steun uit voor het nieuwe klimaatakkoord dat tijdens de COP21 in Parijs werd ondertekend (het Akkoord van Parijs). Met deze belofte bevestigen de organisaties, waaronder Achmea, hun commitment aan een veilig en stabiel klimaat, waarin de stijging van de temperatuur beperkt blijft tot ver onder de 2 graden Celsius.

Klimaatcommitment financiële sector

Achmea heeft zich in 2019, samen met andere financiële instellingen, via het klimaatcommitment van de financiële sector gecommitteerd aan de klimaatdoelen uit het Nederlandse klimaatakkoord. Hiermee verplichten de betrokken partijen zich om van hun relevante financieringen en beleggingen het CO2-gehalte te meten en te rapporteren. Ook verplichten de betrokken partijen zich om actieplannen te publiceren die bijdragen aan een vermindering van de CO2-uitstoot.

UNEP FI Principles for Responsible Banking

Achmea Bank is officieel ondertekenaar van de UN Principles for Responsible Banking - het duurzaamheidskader voor de banksector, ontwikkeld door een samenwerking tussen banken wereldwijd en het United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI). Met het ondertekenen van de Principles streven we ertoe ambitieus te zijn in onze duurzaamheidsstrategieën en om duurzaamheid te integreren en te verankeren in het hart van ons bedrijf, terwijl de richtlijnen banken in staat stellen voorop te blijven lopen op het gebied van duurzame financiering.

Meer informatie over de Principles for Responsible Banking vindt u op de website van UNEP FI.

Finance for Biodiversity Pledge

Achmea heeft in 2021 de Finance for Biodiversity Pledge ondertekend De Finance for Biodiversity Pledge is een initiatief van een groep Europese financiële instellingen die onder het EU Business and Biodiversity Platform samenwerken vanuit de behoefte om bij te dragen aan het wereldwijd stoppen van verder verlies van natuur en biodiversiteit.

Paris Proof Committment Dutch Green Building Council

De Dutch Green Building Council (DGBC) is een landelijke maatschappelijke organisatie die zich inzet om de gebouwde omgeving toekomstbestendig te maken. Achmea Interne Diensten heeft het Paris Proof Commitment van de Dutch Green Building Council ondertekend. We verbinden ons daarmee aan ambitieuze doelstellingen om ons eigen vastgoed versneld te verduurzamen en het energiegebruik met twee derde te verlagen. En daarmee ook de daarbij horende CO₂-emissies terug te brengen.

Global Investors Statement on Climate Change

Achmea is ondertekenaar van de Global Investor Statement on Climate Change