Duurzame leefomgeving

Achmea Bank en Achmea Groep B.V. ondersteunen het commitment aan het Klimaatakkoord van Parijs van de Nederlandse financiële sector. Dit akkoord stelt de financiële sector ten doel om: 

1. Op te treden als financier van de energietransitie;
2. Transparantie te creëren over de CO2-emmissies van hun investeringsportefeuilles;
3. Nieuwe CO2-emmissietargets inclusief reductieplannen (eind 2022) bekend te maken.

Hiermee streeft de sector naar een reductie van CO2-emmissies van 49% ten opzichte van 1990. Achmea Bank neemt hierin haar verantwoordelijkheid door deze doelstelling door te vertalen naar relevante doelstellingen om met en voor verschillende stakeholders te bereiken. In ons Klimaattransitieplan beschrijven wij hoe wij werken aan het waarmaken van onze klimaatambities. 
 

UN Principles for Responsible Banking

Achmea Bank is officieel ondertekenaar van de UN Principles for Responsible Banking - het duurzaamheidskader voor de banksector, ontwikkeld door een samenwerking tussen banken wereldwijd en het United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI). Met het ondertekenen van de Principles streven we ertoe ambitieus te zijn in onze duurzaamheidsstrategieën, en om duurzaamheid te integreren en te verankeren in het hart van ons bedrijf, terwijl de richtlijnen banken in staat stellen voorop te blijven lopen op het gebied van duurzame financiering.

Meer informatie over de Principles for Responsible Banking vindt u op de website van UNEP FI.


Richtlijnen duurzaam beleggen

Achmea wil als grote belegger haar verantwoordelijkheden nemen. De kennis en focus binnen ons duurzaam beleggen beleid is gebundeld. Via onze beleggingen streven wij ernaar om op de lange termijn maatschappelijke waarde te creëren. Dit doen wij door (internationale) richtlijnen voor verantwoord beleggen toe te passen. Hieronder leest u welke richtlijnen dat zijn. Voor de implementatie van deze richtlijnen in het beleggingsproces hanteren wij verschillende instrumenten. Hieronder vallen het uitsluitingsbeleid, engagement, stemmen, ESG integratie en impactbeleggen. Wij verwachten ook van onze dienstverleners dat zij in lijn met deze richtlijnen handelen en er samen met ons naar streven om onze doelstellingen te realiseren.

Global Compact (UN)

Achmea toetst haar verantwoord beleggingsbeleid aan het Global Compact van de Verenigde Naties. We gebruiken deze principes als leidraad bij het voeren van engagement en het invullen van een deel van het uitsluitingsbeleid. Global Compact bevat: de Universele verklaring van de rechten van de mens, de ILO-verklaring over de fundamentele principes en rechten op het werk, de Verklaring van Rio over milieu en ontwikkeling en het VN-verdrag tegen corruptie.

Principles for Responsible Investment (PRI)

Achmea heeft zich aangesloten bij de Principles for Responsible Investment (PRI) van de Verenigde Naties. PRI stimuleert het integreren van milieu-, sociale- en bestuurlijke criteria (ESG-criteria) in het beleggingsproces en het uitoefenen van verantwoord eigenaarschap via de aandelenportefeuille.
Hier vindt u de Principles for Responsible Investment (PRI).

Klimaatakkoord

Achmea ondersteunt het Klimaatakkoord uit 2019. Dit doen wij onder meer door te investeren in renewable energy en door bedrijven waarin wij investeren, aan te spreken op het nemen van maatregelen om hun broeikasgasemissies te verminderen.

Engagement

Deze (internationale) verdragen en initiatieven hebben wij vertaald in onze Engagement Guidelines: concrete normatieve regels die wij als richtsnoer hanteren voor de dialoog die wij met ondernemingen voeren. Wij maken daarbij gebruik van zowel algemene als sectorspecifieke richtlijnen.

Meer informatie

Alle documenten over ons verantwoord beleggingsbeleid kunt u vinden op MVB Richtlijnen en beleid.

 

Verduurzamen van diensten

De diensten van Achmea, en daardoor ook Achmea Bank, zijn uiterlijk in 2050 klimaatneutraal. Of zoveel eerder als mogelijk. Dat bepalen we op basis van wetenschappelijke gegevens die ons helpen om onze doelen zo scherp mogelijk vast te leggen. We hebben de ambitie om duurzame oplossingen bereikbaar te maken voor alle Nederlanders, zowel consumenten als bedrijven. Dit doen we op adaptatie, het weerbaar worden tegen de gevolgen van klimaatverandering, en op mitigatie, het tegengaan van verdere klimaatverandering. We hebben de volgende maatregelen op het gebied van diensten en verzekeringen vastgesteld:

  • We ontwikkelen diensten waarmee we onze klanten helpen om weerbaar te worden tegen de gevolgen van klimaatverandering. Voorbeelden daarvan zijn de Groene Daken die we via Interpolis aanbieden en Duurzaam Woongemak van Centraal Beheer.

  • We ontwikkelen daarnaast ook diensten die helpen om verdere klimaatverandering tegen te gaan. Denk hierbij aan Zonnepanelen van Centraal Beheer, het stimuleren van huiseigenaren om hun woningen te verduurzamen via hun hypotheek, maar ook aan het verduurzamen van de schadeketen (duurzaamheid als onderdeel van contractering, samen met leveranciers) en de verduurzaming van vastgoed via Achmea Real Estate


Verduurzamen van onze bedrijfsvoering

Op het gebied van het verduurzamen van de bedrijfsvoering wordt binnen Achmea samengewerkt met alle onderdelen, waarbij wordt ingezet op het omlaag brengen van het energieverbruik van ons kantoor in Tilburg en de transitie naar duurzame energiebronnen. Ook stimuleren we thuiswerken om het woon- werkverkeer te reduceren. De bedrijfsvoering van Achmea Bank, onderdeel van Achmea, is klimaatneutraal in 2030. Dit betekent concreet dat in 2030:

  • De CO2- uitstoot netto nul is (CO2 footprint) en de rest bruto CO2- uitstoot voor 40 jaar wordt gecompenseerd met grootschalige herbebossing.
  • Het energieverbruik (elektra en gas) maximaal is gereduceerd en waar mogelijk wekken we zelf energie lokaal duurzaam op.
  • We voor 100% circulaire en energiezuinige producten en materialen inkopen.

Om dit te bereiken nemen we de komende jaren veel maatregelen. Een greep daaruit: 

  • We versterken de biodiversiteit op onze eigen locaties.
  • We verduurzamen de verkeersmobiliteit van medewerkers.
  • In samenwerking met partners/leveranciers nemen we maatregelen tegen klimaatverandering in de inkoopketen.
  • We verduurzamen de omgeving waar onze locaties zijn gevestigd door kennis te delen en lokale (icoon)projecten en innovaties te stimuleren.

U vindt hieronder de beleidsstukken:


Milieubeleid Interne bedrijfsvoering
Duurzaamheidsverklaring voor leveranciers