MVB Richtlijnen en beleid

Achmea Bank sluit zich als onderdeel van Achmea aan bij het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid van Achmea. Naast verplichte wet- en regelgeving sluit Achmea aan bij diverse verdragen, principes en initiatieven die waardevolle richtlijnen bieden voor maatschappelijk verantwoord beleggen. Achmea heeft zich aangesloten bij een aantal (internationale) richtlijnen en initiatieven die richtinggevend zijn voor de manier waarop we invulling willen geven aan ons beleggingsbeleid; waarbij we ook rekening houden met de door ons gekozen thema’s.


MVB Richtlijnen en initiatieven

Principles for Responsible Investment (PRI)

Achmea heeft de door de Verenigde Naties geïnitieerde Principles for Responsible Investment ondertekend. De PRI stimuleren het integreren van ESG-criteria in het beleggingsproces en het uitoefenen van verantwoord eigenaarschap via de aandelenbeleggingsportefeuille. Jaarlijks rapporteren wij aan PRI over de toepassing van deze principes in onze beleggingsprocessen. De PRI publiceert hier over een Transparency Report.

Global Compact (UN)

Achmea gebruikt de internationale richtlijnen van de UN Global Compact als normenkader. De internationale principes van het UN Global Compact vinden haar oorsprong in internationaal breed geaccepteerde verdragen, zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de conventies van de International Labour Organisation (ILO), de Verklaring van Rio inzake Milieu & Ontwikkeling en de anti-corruptie principes van de UN Conventie tegen Corruptie. Het UN Global Compact verlangt van bedrijven dat zij binnen hun eigen invloedsfeer kernwaarden op het gebied van mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en anti-corruptie omarmen, ondersteunen en uitoefenen.

UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP)

De UN Guiding Principles on Business and Human Rights zijn internationale normen over mensenrechten waaraan landen en ondernemingen zich dienen te houden. Deze zijn in 2011 door de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties goedgekeurd. De Guiding Principles on Business and Human Rights bevat drie pijlers: beschermen, respecteren en verhelpen. Elke pijler definieert concrete, uitvoerbare stappen voor regeringen en bedrijven om te voldoen aan hun respectieve plichten en verantwoordelijkheden om mensenrechtenschendingen in bedrijfsactiviteiten te voorkomen en om oplossingen te bieden als dergelijke schendingen plaatsvinden.

International Labor Organization (ILO)

De International Labour Organization (ILO) is een internationale organisatie van de Verenigde Naties die tot doel heeft sociale rechtvaardigheid en internationaal erkende mensenrechten en arbeidsrechten te bevorderen. De ILO brengt regeringen, werkgevers en werknemers samen om arbeidsnormen vast te stellen, beleid en programma's te ontwikkelen die fatsoenlijk werk bevorderen. De Declaration of Fundamental Principles and Rights at Work van de ILO vormt de basis voor ons arbeidsnormenbeleid.

ICGN Global Corporate Governance Principles

De International Labour Organization (ILO) is een internationale organisatie van de Verenigde Naties die tot doel heeft sociale rechtvaardigheid en internationaal erkende mensenrechten en arbeidsrechten te bevorderen. De ILO brengt regeringen, werkgevers en werknemers samen om arbeidsnormen vast te stellen, beleid en programma's te ontwikkelen die fatsoenlijk werk bevorderen. De Declaration of Fundamental Principles and Rights at Work van de ILO vormt de basis voor ons arbeidsnormenbeleid. 

Green Bond Principles van de International Capital Market Association

We beoordelen de kwaliteit van de Green Bonds voorafgaand aan de beslissing om te investeren in een Green Bond. Dit doen we aan de hand van de ICMA Green Bond Principes en de richtlijnen (taxonomie) van het Climate Bonds Initiative.

Global Reporting Initiative (GRI)

Het Global Reporting Initiative (GRI)-verslaggevingsraamwerk is een algemeen aanvaarde verslaggevingsrichtlijn over de economische, milieu gerelateerde en sociale prestaties van een organisatie. Dit raamwerk is te vinden op de GRI-website (www.globalreporting.org). Het Bestuurverslag van Achmea is opgesteld aan de hand van dit GRI-raamwerk.MA Green Bond Principes en de richtlijnen (taxonomie) van het Climate Bonds Initiative.

Carbon Risk Real Estate Monitor (CRREM)

De Carbon Risk Real Estate Monitor is een door de EU gefinancierd wetenschappelijk model waarin specifieke drempelwaarden en CO₂-reductiepaden voor vastgoed zijn vastgesteld. Het is een internationaal erkende standaard waarmee we een onderbouwde keuze maken voor een scenario om de CO₂-uitstoot van onze vastgoedportefeuille te verlagen.

MVB Beleid