ESG

Duurzaam ondernemen 

Als onderdeel van een coöperatieve verzekeraar lossen we grote maatschappelijke vraagstukken op rond gezondheid, wonen & werken, mobiliteit en inkomen. Vanuit coöperatief gedachtengoed en ervaring weten we dat waarde voor de klant en samenleving altijd hand in hand gaan, waarbij Duurzaam Samen Leven centraal staat als missie van onze organisatie. Achmea Bank draagt met haar duurzaamheidsambities en -activiteiten bij aan de wereldwijde doelstellingen (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties. Met het ondertekenen van de ‘Principles for Responsible Banking’ laat Achmea Bank zien bij te dragen aan deze SDG’s en aan het klimaatakkoord van Parijs. Naast het feit dat duurzaamheid een centraal thema is binnen onze organisatie, zien we er ook op toe dat dit thema bij onze partners centraal staat (zie Duurzaamheidsverklaring). Als onderdeel van onze duurzaamheidsambitie hebben we tevens een milieubeleid interne bedrijfsvoering opgesteld. 


Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn 17 duurzame ontwikkelingsdoelen voor een betere, leefbare wereld in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De 17 doelen bestrijken uiteenlopende thema’s zoals klimaat, gezondheid, armoede, biodiversiteit, gelijkheid en gerechtigheid voor iedereen. Voor een leefbare, duurzame wereld zouden volgens de VN alle 17 SDG’s in 2030 bereikt moeten zijn. Hoewel primair gericht op overheden, is er ook een verwachting dat het bedrijfsleven en financiële instellingen hieraan bijdragen.

Onze keuze voor 3 SDG's 

Achmea Bank heeft vanuit haar visie Duurzaam Samen Leven 3 SDG’s gekozen waaraan we de meest impactvolle bijdrage willen leveren. Deze sluiten nauw aan bij de kernactiviteiten van ons bedrijf: Ongelijkheid verminderen (SDG 10), Duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11) en Klimaatactie (SDG 13). Wij ondersteunen deze SDG's actief, omdat wij willen bijdragen aan het realiseren van deze doelen en lange termijn waardecreatie belangrijk voor ons is. In ons jaarverslag geven we aan hoe we bijdragen aan deze doelen.


   

ESG tijdlijn Achmea Bank

Achmea Bank is vanuit haar purpose al lang bezig met ESG. Sinds 2019 rapporteren we al over dit thema. Jaarlijks zetten we nieuwe stappen. Hieronder ziet u onze tijdlijn met ESG activiteiten. 

 

 

Ons ESG beleid

Wij willen waarde creëren voor onze vier belangrijkste stakeholders: onze klanten, medewerkers, partners en investeerders. Dit doen we door op ondernemende en innovatieve wijze te werken aan oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken die aansluiten bij onze kerncompetenties en -activiteiten. Onderaan deze pagina kunt u het Achmea Bank ESG-beleid downloaden, waarin we per ESG-criterium (Environmental, Social en Governance) onze duurzaamheidsambities beschrijven.

Wij zijn transparant over onze ESG-prestaties

In ons jaarlijkse ESG Impact Report rapporteren we over onze doelstellingen en resultaten per ESG-criterium. Daarnaast rapporteren we over de totale CO2-uitstoot en energielabels van onze hypotheekportefeuille. Tot slot rapporteren we over onze ESG-ratings, die (samen met de ESG Impact Reports) te vinden zijn op de ESG pagina onder Investors

Meer informatie

Meer informatie over het ESG-beleid van Achmea en het jaarverslag is te vinden op de website van Achmea.

 

Download ESG Beleid Achmea Bank
Download Klimaattransitieplan