Een betrouwbare, integere bank

Ook in onze governance komt ons maatschappelijk profiel tot uiting. In samenwerking met toezichthouders, partners en medewerkers zorgen wij voor een integer bestuur en grip op onze processen. We werken hierin volgens de geldende normen en kaders voor banken, maar gaan ook net een stapje verder om de klant echt centraal te stellen en onze processen en producten echt begrijpelijk te maken. Achmea bank als onderdeel van Achmea committeert zich aan de governance-richtlijnen en beleid zoals opgesteld vanuit Achmea. Een uitgebreide beschrijving vindt u op de website van Achmea. We beschrijven er hier een aantal. 

Toetsing en ontwikkeling van producten en diensten

De producten en diensten die we ontwikkelen willen we nauw aan laten sluiten bij de wensen van onze klanten. Om te borgen dat deze passend zijn en voldoen aan alle richtlijnen en eisen werken we volgens het Product Approval and Review Proces (PARP). Het PARP-proces biedt enerzijds een toetskader voor processen: duidelijk neergelegde verantwoordelijkheden, stimuleren van zelfkritisch vermogen, goed afgebakende doelgroepbepaling, uitgebreide scenario-analyses en productvergelijking, goede aansluiting op relevante andere processen in de keten van het product, zorgen voor een tijdige evaluatie van producten.

Anderzijds biedt het een toetsingskader voor producten (KNVB-criteria):

  • Kosten efficiëntie: biedt het product waar voor zijn geld?
  • Nut: geeft het product invulling aan een onderbouwde behoefte van de doelgroep?
  • Veilig: Doet het product wat het belooft in verschillende omstandigheden en is de uitkomst dan acceptabel voor de doelgroep?
  • Begrijpelijk: kan de doelgroep de werking van het product beoordelen op basis van de informatie die zij van de aanbieder ontvangt?

AFM: “De toezichtdoelstelling van de AFM met betrekking tot de norm is: klanten kunnen er op vertrouwen dat de producten die ze aangeboden krijgen aantoonbaar het resultaat zijn van productontwikkelingsprocessen waarin op evenwichtige wijze rekening is gehouden met de belangen van de klant. Dit betekent dat de Nederlandse samenleving erop kan vertrouwen dat productaffaires worden voorkomen.”


Code voor banken

De Code Banken vormt samen met het Maatschappelijk Statuut en de aan de bankierseed verbonden gedragsregels het pakket Toekomstgericht Bankieren. Het doel van dit pakket is een belangrijke bijdrage te leveren aan het herstel in het vertrouwen in de samenleving ten aanzien van banken en hun rol in de samenleving. Achmea Bank N.V. leeft de Code Banken na. Daarbij wordt met concrete voorbeelden aangegeven op welke wijze de naleving van de principes heeft plaatsgevonden. Meer informatie vindt u op onze website onder Code Banken.

   

Hieronder kunt u diverse beleidsdocumenten vinden die onderdeel zijn van een integere bedrijfsvoering:


Achmea Fiscale Rapportage 2022
Achmea Beloningsbeleid 2022/2023
Achmea Beloningsbeleid 2022/2023 bijlagen
Beloningsbeleid (art 5. SFDR verklaring)
Gedragscode inkoop en uitbestedingstrajecten voor leveranciers 2023
Algemene inkoopvoorwaarden 2022