Een betrouwbare, integere bank

Ook in onze governance komt ons maatschappelijk profiel tot uiting. In samenwerking met toezichthouders, partners en medewerkers zorgen wij voor een integer bestuur en grip op onze processen. We werken hierin volgens de geldende normen en kaders voor banken, maar gaan ook net een stapje verder om de klant echt centraal te stellen en onze processen en producten echt begrijpelijk te maken. Achmea bank als onderdeel van Achmea committeert zich aan de governance-richtlijnen en beleid zoals opgesteld vanuit Achmea. Een uitgebreide beschrijving vindt u op de website van Achmea. We beschrijven er hier een aantal. 

Toetsing en ontwikkeling van producten en diensten

De producten en diensten die we ontwikkelen willen we nauw aan laten sluiten bij de wensen van onze klanten. Om te borgen dat deze passend zijn en voldoen aan alle richtlijnen en eisen werken we volgens het Product Approval and Review Proces (PARP). Het PARP-proces biedt enerzijds een toetskader voor processen: duidelijk neergelegde verantwoordelijkheden, stimuleren van zelfkritisch vermogen, goed afgebakende doelgroepbepaling, uitgebreide scenario-analyses en productvergelijking, goede aansluiting op relevante andere processen in de keten van het product, zorgen voor een tijdige evaluatie van producten.

Anderzijds biedt het een toetsingskader voor producten (KNVB-criteria):

  • Kosten efficiëntie: biedt het product waar voor zijn geld?
  • Nut: geeft het product invulling aan een onderbouwde behoefte van de doelgroep?
  • Veilig: Doet het product wat het belooft in verschillende omstandigheden en is de uitkomst dan acceptabel voor de doelgroep?
  • Begrijpelijk: kan de doelgroep de werking van het product beoordelen op basis van de informatie die zij van de aanbieder ontvangt?

AFM: “De toezichtdoelstelling van de AFM met betrekking tot de norm is: klanten kunnen er op vertrouwen dat de producten die ze aangeboden krijgen aantoonbaar het resultaat zijn van productontwikkelingsprocessen waarin op evenwichtige wijze rekening is gehouden met de belangen van de klant. Dit betekent dat de Nederlandse samenleving erop kan vertrouwen dat productaffaires worden voorkomen.”

Code voor banken

De Code Banken vormt samen met het Maatschappelijk Statuut en de aan de bankierseed verbonden gedragsregels het pakket Toekomstgericht Bankieren. Het doel van dit pakket is een belangrijke bijdrage te leveren aan het herstel in het vertrouwen in de samenleving ten aanzien van banken en hun rol in de samenleving. Achmea Bank N.V. leeft de Code Banken na. Daarbij wordt met concrete voorbeelden aangegeven op welke wijze de naleving van de principes heeft plaatsgevonden. 

Richtlijnen duurzaam beleggen

Achmea wil als grote belegger haar verantwoordelijkheden nemen. De kennis en focus binnen ons duurzaam beleggen beleid is gebundeld. Via onze beleggingen streven wij ernaar om op de lange termijn maatschappelijke waarde te creëren. Dit doen wij door (internationale) richtlijnen voor verantwoord beleggen toe te passen. Hieronder leest u welke richtlijnen dat zijn. Voor de implementatie van deze richtlijnen in het beleggingsproces hanteren wij verschillende instrumenten. Hieronder vallen het uitsluitingsbeleid, engagement, stemmen, ESG integratie en impactbeleggen. Wij verwachten ook van onze dienstverleners dat zij in lijn met deze richtlijnen handelen en er samen met ons naar streven om onze doelstellingen te realiseren.

Global Compact (UN)

Achmea toetst haar verantwoord beleggingsbeleid aan het Global Compact van de Verenigde Naties. We gebruiken deze principes als leidraad bij het voeren van engagement en het invullen van een deel van het uitsluitingsbeleid. Global Compact bevat: de Universele verklaring van de rechten van de mens, de ILO-verklaring over de fundamentele principes en rechten op het werk, de Verklaring van Rio over milieu en ontwikkeling en het VN-verdrag tegen corruptie.

Principles for Responsible Investment (PRI)

Achmea heeft zich aangesloten bij de Principles for Responsible Investment (PRI) van de Verenigde Naties. PRI stimuleert het integreren van milieu-, sociale- en bestuurlijke criteria (ESG-criteria) in het beleggingsproces en het uitoefenen van verantwoord eigenaarschap via de aandelenportefeuille.
Hier vindt u de Principles for Responsible Investment (PRI).

Alle bijbehorende documenten over ons MVB beleid kunt u vinden op de website van Achmea. Op deze pagina kunt u onder andere vinden het 'Global Investor Statement on Climate Change' en 'Commitment financiële sector aan Nederlandse Klimaatakkoord'. 

Energieakkoord

Als lid van het Verbond van Verzekeraars ondersteunt Achmea het Energieakkoord voor duurzame groei. Dit doen wij onder meer door te investeren in renewable energy en bedrijven waarin wij investeren aan te spreken op het nemen van maatregelen om hun broeikasgasemissies te verminderen.

Engagement

Deze (internationale) verdragen en initiatieven hebben wij vertaald in onze Engagement Guidelines: concrete normatieve regels die wij als richtsnoer hanteren voor de dialoog die wij met ondernemingen voeren. Wij maken daarbij gebruik van zowel algemene als sectorspecifieke richtlijnen.

Verduurzamen van diensten

De diensten van Achmea, en daardoor ook Achmea Bank, zijn uiterlijk in 2050 klimaatneutraal. Of zoveel eerder als mogelijk. Dat bepalen we op basis van wetenschappelijke gegevens die ons helpen om onze doelen zo scherp mogelijk vast te leggen. We hebben de ambitie om duurzame oplossingen bereikbaar te maken voor alle Nederlanders, zowel consumenten als bedrijven. Dit doen we op adaptatie, het weerbaar worden tegen de gevolgen van klimaatverandering, en op mitigatie, het tegengaan van verdere klimaatverandering. We hebben de volgende maatregelen op het gebied van diensten en verzekeringen vastgesteld:

  • We ontwikkelen diensten waarmee we onze klanten helpen om weerbaar te worden tegen de gevolgen van klimaatverandering. Voorbeelden daarvan zijn de Groene Daken die we via Interpolis aanbieden en Duurzaam Woongemak van Centraal Beheer.

  • We ontwikkelen daarnaast ook diensten die helpen om verdere klimaatverandering tegen te gaan. Denk hierbij aan Zonnepanelen van Centraal Beheer, het stimuleren van verduurzaming van huiseigenaren in onze hypotheekportefeuille, maar ook aan het verduurzamen van de schadeketen (duurzaamheid als onderdeel van contractering, samen met leveranciers) en de verduurzaming van vastgoed via Syntrus Achmea Real Estate en Finance.